Luna Serena

Mode voor dames met een maatje meer

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Betties.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de Betties.nl;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Betties.nl en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Betties.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Betties.nl en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Betties.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Betties.nl erkend.

 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Betties.nl. Betties.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van Betties.nl zijn vrijblijvend. Betties.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Een overzicht per land van deze kosten vindt u op onze website.
4.4 Betties.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Betties.nl onmiddellijk opeisbaar.
5.3 Indien Betties.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Betties.nl kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

 

Artikel 6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 Betties.nl streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd. 
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Betties.nl voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan. 
6.6 Aan de leveringsplicht van Betties.nl zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Betties.nl is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
6.10 Levering is gratis.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Betties.nl op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. 
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Betties.nl retourneren, conform de door de Betties.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
8.3 Betties.nl accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.4 De kosten voor het retour sturen van artikelen zijn voor rekening van de consument.

8.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling storten wij binnen 30 (dertig) werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

 

Artikel 9. Klachten
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar Betties.nl.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 
Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar Betties.nl.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.
Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Betties.nl, van personeel en producten van Betties.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Betties.nl aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
10.2 Betties.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Betties.nl. 
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Betties.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Betties.nl verschuldigd is. 
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Betties.nl, dan wel tussen Betties.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Betties.nl, is Betties.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Betties.nl.

 

Artikel 11. Overmacht
11.1 Betties.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Betties.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Betties.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Betties.nl en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk een bericht te sturen naar betties.nl.

 

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Winkelwagen

 x 

Winkelwagen is leeg

Collectie

 1. Korte Shirts
  1. Basic Shirt Elan Lycra
  2. shirt Emelie
  3. Blouse Daisy
  4. shirt Delta
  5. shirt Diana
  6. shirt Charell
  7. shirt Chanti
  8. shirt Gwen
  9. shirt Gila
  10. shirt heaven
  11. shirt holland
  12. shirt harper
  13. shirt heather
  14. shirt hester
  15. shirt havanah
  16. shirt gill l
  17. shirt gill xl
  18. shirt Insane
  19. shirt island
  20. shirt Inge
  21. Shirt Joyce
  22. Blouse José
  23. GT Shirt I
 2. Blouses Zonder Knopen(without buttons)
  1. Blouse Evita
  2. Blouse Dakota
  3. Blouse Felize
  4. Blouse Frances
  5. Blouse Gala
  6. Blouse Gigi
  7. blouse happy
  8. blouse floor
  9. Blouse Jennifer
  10. GT Blouse VI
  11. Blouse Formidable
 3. Blouses met knopen(with buttons)
  1. Blouse Esmée
  2. Blouse Emma
  3. Blouse Dallas
  4. Blouse Denver
  5. Blouse Daphne
  6. Blouse Costa
  7. Blouse Anna
  8. blouse forza
  9. jacket flamingo
  10. blouse hannah
  11. blouse hellen
  12. blouse hind
  13. blouse galaxy
  14. blouse fleur
 4. Lange Shirts
  1. Basic Shirt Escape Jersey
  2. shirt Eden
  3. shirt Delphi
  4. shirt Cecile
  5. shirt freestyle
  6. shirt Gouda
  7. shirt genoa
  8. shirt genesis
  9. shirt ginger l
  10. shirt ginger xl
  11. shirt inca
  12. Shirt GT Point IV
  13. Shirt GT Long II
 5. Korte Tunieken
  1. tuniek flora
  2. tuniek fiona
  3. tuniek Gina
  4. tuniek Grazia
  5. tuniek Grace
  6. tuniek honey
  7. tuniek goa
  8. tuniek intake
  9. tuniek Ivy
  10. Tuniek Eva
 6. Kaftans
 7. Tops
  1. Top Chantal
  2. Top Donna
  3. Top Darcy XL
  4. Top Darcy XXL
  5. Top Cindy XXL
  6. Top Dante
  7. top faro
  8. top fallon
  9. top florida
  10. top candy l
 8. Jurken (Dresses)
  1. Top Demi
  2. Dress Elvira XL Krinkle
  3. Dress Desirée Krinkle
  4. Dress Cis Krinkle
  5. Dress Brittany
  6. Dress Eco Jersey
  7. dress fun
  8. dress hope
  9. dress helena
  10. dress fortuna
  11. dress florence
  12. dress elvira xxl Krinkle
  13. dress impact
  14. dress Ibiza
  15. dress Infra
 9. Rokken (Skirts)
  1. Skirt Abby
  2. Skirt Fran
  3. Skirt Elle Krinkle
  4. Skirt Didi
  5. Broekrok
  6. Skirt Marga
 10. Broeken (Pants)
  1. Pants Comfort 54B
  2. Pants Comfort 64B
  3. Pants Elize Krinkle
  4. Pants Denise
  5. Pants Blyss XL
  6. Pants Blyss L
  7. Pants Casablanca
  8. Pants Effect
  9. Pants Dana XL Krinkle
  10. pants himalaya
  11. pants great
  12. pants India
  13. Pants Fantastic
  14. Pants Comfort Basic
  15. Pants Jazz
  16. Pants Dionne
  17. Pants Dana XXL Krinkle
  18. Pants Brooklyn Krinkle
  19. Pants Asia Krinkle
  20. Pants Jive
 11. Jackets en jassen
  1. Jacket Alice Krinkle
  2. Jas Coco Krinkle
  3. jacket hazel
  4. coat greece l
  5. coat greece xl
  6. jacket glory
  7. jas/blouse famke
  8. jas fabienne
  9. jas flori
  10. poncho flor
  11. jas ivory
  12. Jas Fair Krinkle
  13. Jacket Cleo
  14. Jacket Belina Krinkle
  15. Jacket Bailey
  16. Jas Danique
  17. Jacket Aileen Krinkle
 12. Lange Tunieken
  1. Tuniek Ebony
  2. Tuniek Maxi xl
  3. Tuniek Claire XL
  4. Tuniek Birgit String
  5. tuniek faith krinkle
  6. tuniek hailey
  7. tuniek horizon
  8. top gemma
  9. tubiek isabella
  10. tuniek ideal krinkle
  11. tuniek Image krinkle
  12. tuniek Ice L
  13. tuniek Ice XL
  14. Tuniek Claire L
  15. Tuniek Maxi L
  16. tuniek/dress Jade
  17. Tuniek Faith lin soft
  18. Tuniek Faith lin rough
 13. Betties Design